Od 1. dubna 2021 vystřídala Jiřího Víta v pozici ředitelky

Domova pro seniory Pohoda Andrea Tajanovská

Profesní historie Jiřího Víta v oblasti poskytování sociálních služeb sahá až do roku 1984. Tehdy se stal 1. července ředitelem Ústavu sociální péče v Klentnici (dnešní Domov pro osoby se zdravotním postižením Klentnice). V tomto zařízení byl jeden z prvních českých ředitelů, který se v té době věnoval humanizaci sociální služby včetně stavby nového pavilonu a zahájil a zrealizoval koedukaci tohoto domova.

Do Netolic přišel 1. dubna 2002 jako budoucí ředitel Domova pro seniory Pohoda. Dojížděl sem z jižní Moravy a zúčastňoval se kontrolních dnů stavby domova jako poradce. Dále měl ve své gesci coby budoucí ředitel přijímání nových zaměstnanců a rozjezd sociální služby. S nostalgií vzpomíná na svojí první kancelář v přízemí budovy Městského úřadu v Netolicích a nelehké začátky domova. 

Jiří Vít odchází do důchodu na den přesně po 19 letech z pozice ředitele Domova pro seniory Pohoda. Za vše, co pro domov a sociální služby v Netolicích učinil, i za vše co učinil pro rozvoj sociálních služeb v České republice mu paří velké poděkování. Jiří bude vždy součástí domova a vítaným hostem. 

Andrea Tajanovská

Pravidla pro vycházení klientů DS Pohoda Netolice v nouzovém stavu

Od soboty 20. 3. 2021 platí nová pravidla pro vycházení pro očkované dámy a pány.

Postup reaguje na usnesení Vlády ČR č. 296 ze dne. 18. 3. 2021 na podmínky zařízení.

Zrušuje tímto předchozí usnesení č. 1370 z 21. 12. 2020.

 • Klienti zařízení při pohybu mimo areál zařízení JSOU POVINNI POUŽÍVAT RESPIRÁTOR alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu s filtrační účinností 94%.
 • Na celou dobu pobytu musí mít 2 respirátory na den.
 • Recepční vede evidenci klientů odcházejících ze zařízení na vycházku a odchod zaznamenává do dokumentace. Klient MUSÍ ODCHOD OZNÁMIT sociální pracovnici i na recepci.
 • V případě požadavku na vycházku „před bránu“ nebo „na dvůr“ z účelového důvodu, aby se návštěva vyhnula testování, nebude poskytována součinnost personálu. Návštěvy mají dostatečnou možnost přijít na návštěvu dovnitř. Zařízení i nadále netestuje návštěvy antigenními testy.
 • Každý klient musí po jakkoli dlouhé vycházce a odchodu před bránu do 6 denní karantény. Proto je vycházka umožněna pouze v případě volné kapacity pokojů určených ke karanténě. Jakýkoli odchod ze zařízení musí být dojednán se sociální pracovnicí, která sleduje kapacitu karanténních pokojů. Pakliže klient poruší pravidla a svévolně zařízení opustí, a není volná kapacita karanténních pokojů, je ubytován na svém pokoji a s ním je v karanténě i spolubydlící. Odpovědnost nese klient, který porušil pravidla nastavená vládou ČR.
 • Je-li klient ubytován ve svém jednolůžkovém pokoji, je tento považován karanténní.
 • V případě, že není možné zajistit zamezení pohybu klienta mimo karanténní pokoj, zajistí zaměstnanci oddělení používání respirátoru klientem (na jeho náklady) a desinfekci rukou. V případě klientů, jejichž kognitivní schopnosti neumožňují pochopit význam omezení pohybu a ochrany dýchacích cest, nejsou izolováni, ani nuceni používat respirátor. Avšak primárně sociální pracovník vyjednává s rodinou o návštěvě rodiny v zařízení, k vycházce nebo pobytu mimo zařízení se přistupuje v krajním případě.
 •  V třetí den karantény je klientovi proveden PCO test. Další test je zopakován po dalších 3 dnech. Karanténa je ukončena v případě negativních výsledků obou testů, tedy trvá 6 dnů. Testování je z usnesení vlády povinné. Pakliže klient nebo rodina odmítne testování klienta, není pobyt mimo zařízení umožněn. 
 • Pakliže je PCO test pozitivní, je tato skutečnost oznámena praktickému lékaři k vyžádání konfirmačního testu.  V případě, že klient vykazuje příznaky dříve, může být test proveden dříve a klient je izolován. 
 • VÝŠE UVEDENÝ POSTUP POBYTU KLIENTA V KARANTÉNĚ SE NEVZTAHUJE NA KLIENTY, KTEŘÍ MAJÍ VYSTAVENÝ CERTIFIKÁT MZ ČR O PROVEDENÉM OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 A OD APLIKACE DRUHÉ DÁVKY OČKOVACÍ LÁTKY UPLYNULO NEJMÉNĚ 14 DNŮ, PŘIČEMŽ NEJEVÍ ŽÁDNÉ PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ.

Jsme potěšeni, že chodíte za svými blízkými a berete je sebou na vycházku.

Přesto si Vás dovolíme požádat o bedlivé dodržování všech bezpečnostních opatření.

I nadále nemáme v zařízení nákazu COVID-19 a rádi bychom v této skutečnosti setrvali.

Aktuální informace k návštěvám v Domově pro seniory Pohoda

Vážení přátelé Domova pro seniory Pohoda, vážení blízcí klientek a klientů našeho zařízení,

z provozních důvodů jsme museli přerušit testování návštěv antigenními testy. Návštěvy, které přicházejí za svými blízkými do Domova, si musí zajistit test sami. Taktéž žádáme návštěvy, aby respektovaly usnesení Vlády ČR k omezování kontaktů.

Ačkoli Vláda ČR návštěvy u nás povoluje dle usnesení 201, za podmínky doložení potvrzení negativního testu ne staršího 48 hodin, který byl proveden v testovacím centru nebo ve zdravotnickém zařízení. Dále pak osobám, které prodělaly nemoc ve lhůtě 90 dnů přede dnem návštěvy onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem nebo jiný zdravotnickým zařízením. Domov vyžaduje odevzdat originální doklad nebo ověřenou kopii.

Podle usnesení Vlády ČR 216 článek III., bod 3 a článek VII. by neměl přijít na návštěvu nikdo jiný, než

 • opatrovník za účelem výkonu nezbytné péče a podpory v rámci soudního rozhodnutí;
 • osoby blízké, pokud se zhorší psychický stav klienta sociální služby;
 • osoby blízké, pokud je klient v terminálním stádiu života.

Dle citovaných bodů z usnesení bychom měli „omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti“ a „zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje.“

Návštěvy jsou v Domově i nadále možné za následujících upravených podmínek:

 • Návštěva se prokáže, že absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem, popřípadě předložením originální SMS. DS požaduje umožnit kontrolu SMS v mobilním telefonu, zda se jedná o originál, nikoliv přeposlaný či jinak zkopírovaný text. Domov neprovádí testování návštěv až do odvolání. 
„ Z důvodu nulové prokazatelnosti, neakceptujeme žádné jiné testy, než uvedené výše.“
 • Návštěva prodělala v době 90 dnů přede dnem návštěvy onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem. DS vyžaduje odevzdat originální doklad nebo ověřenou kopii.
 • Návštěva si musí rezervovat termín příchodu do Domova u sociálních pracovnic na telefonním čísle 388 385 316. Doba návštěvy je nově stanovena maximálně na 30 minut.
 • Návštěva musí používat po celou dobu pobytu v Domově osobní ochrannou pomůcku dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Podmínkou však je, že si návštěva přinese respirátor v nerozbaleném originálním balení. Novost ochranné pomůcky překontroluje sociální pracovnice nebo pracovnice recepce. Jiné či již použité pomůcky nejsou přípustné.
 • Rezervace návštěvy je nutná u sociální pracovnice na tel. čísle 388 385 316.

Přejeme vše dobré a děkujeme za pochopení

>>> Aktuální informace 8.1.2021<<<

POKYNY K NÁVŠTĚVÁM

OD  5. 2.  2021 změna v realizaci návštěv klientů Domova pro seniory Pohoda Netolice.
S ohledem na aktuální situaci oznamujeme, že od 5. února 2021 musí každá návštěva podstoupit antigenní test přímo u nás v Domově nebo doložit potvrzení o provedeném negativním testu ne starším 48 hodin.
! ! ! Již není možná výjimka (návštěva bez testu) pro osoby, které prodělaly covid-19 a jsou v tzv. ochranné lhůtě 90 dní.
Ostatní pravidla návštěv nadále zůstávají v platnosti.

>>> Pokyny k návštěvám <<<

>>> Desatero pro návštěvy <<<

6.11.2020 jsme obdrželi výsledky testování. V našem domově se nákaza covid-19 prokázala u 23 klientů. Většina z nakažených má lehký průběh nebo je bezpříznaková. Dohromady pět klientů je hospitalizováno ve zdravotnickém zařízení. Celkem se tedy nákaza objevila u 27 klientů, z toho 2 klienti jsou již uzdraveni, zpět na svém pokoji a daří se jim dobře. Děláme maximum pro to, aby se nákaza nerozšířila dál. Všichni pracovníci domova pracují s vypjetím všech sil, za což jim od srdce děkujeme.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Aktualizováno 9.11.2020

Vážení rodinní příslušníci klientů Domova pro seniory Pohoda Netolice,  vážení přátelé,

Při dalším testování byla zjištěna nákaza u dvou pracovníků.

Pracovníci zařízení pracují v ochranných pomůckách podle nařízení a doporučení MPSV ČR, Krajského úřadu Jihočeského kraje a Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

Klientům je poskytována veškerá základní péče, daří se jim s ohledem na vzniklou situaci dobře.

Zdravotní stav čtyř nakažených klientů se nijak výrazně nehorší, stále mají mírný průběh.

V následujících dnech budeme klienty plošně testovat, o případné pozitivitě Vašeho blízkého Vás budeme informovat.

Obyvatele domova by potěšilo, kdyby jim jejich rodiny a blízcí pravidelně zavolali, napsali jim dopis a potěšili milým slovem nebo poslali dárek.

Aktuální stav můžete sledovat na Facebookovém profilu Domov pro seniory Pohoda Netolice.

Děkujeme, že nám držíte palce a také děkujeme za Vaše pozornosti pro naše klienty.

                                                                                                                                         Aktualizováno 3.11.2020

Při testování klientů a zaměstnanců v Domově pro seniory Pohoda z 26.10.2020, byla nákaza prokázána u čtyř klientů domova a dohromady tří zaměstnanců.

Zaměstnanci jsou v domácí izolaci. Klienty jsme přesunuli na izolaci do připravené „covid zóny“ a stará se o ně vyčleněný personál. Klientům se daří dobře, mají lehký průběh nemoci, pečlivě sledujeme jejich zdravotní stav, případné změny zdravotního stavu kontroluje lékař.

Aktualizováno 29.10.2020

Domov pro seniory Pohoda Netolice se aktuálně nachází ve stavu KARANTÉNY

V Domově se vyskytla nákaza COVID-19, konkrétně u jedné z pracovnic přímé péče, která je nyní v domácí izolaci. V pondělí 26. 10. 2020 bude proškolený zdravotnický personál domova odebírat vzorky z nosohltanu, k následnému PCR testování.

Vzhledem k opatření, která domov zavedl včasně na začátku 2. vlny, se jedná o testování klientů a personálu pouze z jednoho patra a v současné chvíli nemáme ani podezření, že by se nakazil někdo z klientů a vykazoval některé z příznaků. Zdravotní stav klientů je každý den pravidelně kontrolován zdravotními sestrami.

O vývoji aktuální situace Vás budeme průběžně informovat.

ZAKAZ NAVŠTĚV

platí do odvolaní od soboty 26.9.2020

(výjimky platí pro klienty v terminálním stádiu a klienty s opatrovníky)

BALÍČKY PRO KLIENTY – NE DOMÁCÍ VÝROBA

Na recepci našeho domova můžete stále donášet balíčky s potravinami pro Vaše příbuzné. Balíčky mohou obsahovat pouze koupené balené výrobky.

Vámi vyrobené pokrmy bohužel v současné situaci nebudeme přijímat.

Moc nám pomůže, pokud donesete potraviny, které jsme pro Vaše blízké zakupovali k tzv. svačinkám. Ulehčíte tak práci našim pečovatelkám, které jsou momentálně dost vytížené.

INFORMACE O CHODU DOMOVA

Momentálně platí ZÁKAZ VYCHÁZENÍ z areálu domova. Na vycházky po venkovním areálu klienti mohou, ale z bezpečnostních důvodů pouze s doprovodem. Ve všech prostorách, kromě pokojů, musí mít klienti roušku. Dále platí zákaz navštěvování se na jiných patrech a pokojích.

Chápeme, že tato omezení mohou být pro klienty nepříjemná, ale snažíme se minimalizovat všechna rizika a jednáme tak dle nařízení vlády.

Aktualizováno 23.10.2020


Domov pro seniory Pohoda se řídí zákonem o sociálních službách 108/2006 a vyhláškou 505/2006. Domov pro seniory Pohoda na základě uvedeného zákona provozuje dvě služby, podle § 40, terénní pečovatelskou službu a pobytové služby, dům pečovatelskou službou a podle § 49 domov pro seniory s celoročním pobytem.

Domov pro seniory Pohoda

Poskytujeme sociální služby seniorům starším 50ti let, kteří potřebují celodenní péči. Domov pro seniory má pro své klienty 84 lůžek na dvoulůžkových nebo jednolůžkových pokojích a na dvou apartmánech určených pro manželské páry. O klienty se starají pečovatelky, zdravotní sestry, sociální pracovnice a další kvalifikovaný personál. Součástí celodenní péče je podpora, při zajišťování hygieny, při zvládání péče o vlastní osobu, pomoc a podpora při vyřizování osobních nebo úředních záležitostí, poskytování celodenní stravy. Strava je poskytována podle potřeb dietního stravování. Klienti se mohou stravovat společně s ostatními v jídelně nebo individuálně na pokojích.

Součástí péče je individuální přístup ke každému klientovi a aktivizace pomocí konceptů bazální stimulace a smyslové aktivizace. Domov pro seniory Pohoda pořádá pro své klienty různé skupinové nebo individuální aktivity, např. oslavy narozenin, výlety po okolí, návštěvy kulturních památek, předčítání, rukodělné činnosti, pečení, pohybové aktivity, hraní stolních her, cestovatelské přednášky atp.  Účast na aktivitách je dobrovolná a klienti si sami vybírají, jaké aktivity chtějí navštěvovat.

Součástí areálu Domova pro seniory Pohoda je zahrada s terasou a altánem, dům s pečovatelskou službou, kadeřnictví, ordinace praktického lékaře a rehabilitace.

Pečovatelská služba

Pečovatelskou službu poskytujeme seniorům v jejich domácnostech. Kapacita pečovatelské služby je 80 klientů. Pečovatelská služba je určena obyvatelům Netolic, Perova Dvora, Grejnarova, Kratochvíle, Slouní a Schwarcenberku. Péči zajišťují terénní pečovatelky, které navštěvují klienty v jejich domácnostech, zpravidla se jedná o dovoz oběda, běžný nákup, úklid domácnosti. V areálu Domova pro seniory Pohoda je také dům s pečovatelskou službou s 9ti bytovými jednotkami. V domě s pečovatelskou službou není poskytována zdravotnická péče.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovních dnech od 7,30 do 16,00 hodin v Netolicích a v městské části Petrův Dvůr (Kratochvíle, Slouně, Švarcenberk, Grejnarov).

.