Domov pro seniory Pohoda

Poslání poskytované služby:

Posláním Domova pro seniory Pohoda v Netolicích je poskytovat pobytové sociální služby, včetně ošetřovatelské péče, seniorům a ostatním osobám, které z důvodu ztráty schopnosti zajistit si základní životní potřeby nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Všechny poskytované služby směřovat tak, aby uživatelé služby žili plnohodnotným a důstojným životem, který se bude přibližovat běžnému způsobu života jejich vrstevníků. Respektovat osobnost jedince, uplatňovat lidský a individuální přístup a týmovou práci.

Služba je určena:

 1. Osobám, které dosáhly věku 50 let a z důvodu snížené soběstačnosti vyžaduje jejich situace pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 2. Osobám s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením, které není překážkou pro kolektivní ubytování a potřebují pomoc jiné fyzické osoby (zohledňují se i rodinné a sociální vazby).
 3. Osobám z celé ČR a EÚ, které komunikují v češtině nebo slovenštině. Upřednostňují se žadatelé z regionu Netolicko – Lhenicko a Jihočeského kraje.

Služba není určena:

 1. Osobám, které z důvodu duševní poruchy a osobnostních změn závažným způsobem narušovali kolektivní soužití.
 2. Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo vyžaduje speciální zdravotní péči.
 3. Osobám, které nejsou schopny pobytu v sociálním zařízení z důvodu akutní infekční nebo parazitární choroby.
 4. Osobám, které jsou dobře pohyblivé, ale nejsou orientovány místem, časem, osobou (př. Alzheimerova choroba, některé stupně demence)
 5. Osobám, které jsou soběstačné a nastěhováním do domova pro seniory by řešily svou bytovou situaci.

Základní a další poskytované služby

 • Poskytování ubytování.
 • Poskytování celodenní stravy (snídaně, oběd, večeře).
 • Podpora při zvládnutí úkonů péče o vlastní osobu.
 • Podpora při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Aktivizační činnosti.
 • Podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Zdravotní péče na základě indikace lékaře.
 • Fakultativní činnosti.

Žádost o umístění

Žádost o umístění je možné přinést do Domova pro seniory Pohoda osobně, poslat poštou nebo e-mailem. Více informací – sociální pracovnice, tel.:388385316 nebo e-mail socialni1.pohoda@netolice.cz.