Tato sekce webových stránek slouží ke zveřejňování aktuálních informací či událostí za Domov pro seniory Pohoda. Chcete-li vidět aktuální fotografie a dozvědět se více o tom, co se u nás děje, vstupte do sekce POHODA na FB.


Vážení rodinní příslušníci, blízcí a přátelé klientek a klientů,

vzhledem k doporučení Krajské hygienické stanice zavádíme v našem Domově povinnost nošení respirátorů (třída FFP2)
ve vnitřních prostorách zařízení. Žádáme návštěvy, aby si je ponechávaly na ústech po celou dobu návštěvy.

Děkujeme za pochopení a respekt k našim opatřením.


Domov pro seniory Pohoda vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální pracovnice v sociální službě domov pro seniory. Více informací najdete zde.


Vážení přátelé,

od úterý 15. 03. 2022 jsou návštěvy v Domově pro seniory Pohoda možné kdykoli bez jakýchkoliv omezení, avšak vždy s respirátorem. Prosíme návštěvníky, aby striktně dodržovali nošení respirátorů a po dobu návštěvy je nesundávali. I nadále platí zákaz návštěv v infekčních pokojích, tedy v těch, ve kterých žijí COVID pozitivní obyvatelé. 

Přejeme, abyste si v bezpečí a sounáležitosti s pravidly užili návštěvy vašich blízkých.

Andrea Tajanovská

  1. 3. 2022

Vážení rodinní příslušníci, blízcí a přátelé klientek a klientů,

z důvodů opětovného rozšíření nákazy COVID-19 jsme nuceni uzavřít pro návštěvy celé první patro v Domově. Balíčky pro vaše blízké lze stále donášet do recepce Domova, rádi jim je předáme.

Děkujeme za pochopení

Andrea Tajanovská, ředitelka


Vážení přátelé,

v souladu s platnou vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách došlo k úpravě úhrad za vybrané úkony obou sociálních služeb, tedy jak pečovatelské služby, tak i domova pro seniory. Rodinné příslušníky i opatrovníky jsme o změně úhrad informovali prostřednictvím e-mailu nebo dopisu zaslaného prostřednictvím České pošty. Klientky a klienty jsme informovali prostřednictvím rozhlasu v našem Domově. Také jsme jim informace vyvěsili na nástěnky na jednotlivých oddělení a připravili pro ně dodatky ke smlouvě. O změnách s nimi budou hovořit také sociální pracovnice při podpisu dodatků ke smlouvě. Úprava úhrad nabývá platnosti od 1. dubna 2022. Výši úhrad za obě služby najdete v sekci Dokumenty ke stažení, kde jsou vloženy za každou sociální službou pod názvem Výše úhrad PS (pečovatelská služba) a Výše úhrad DS (domov pro seniory).

Případné dotazy vám rádi zodpovíme.

Andrea Tajanovská, ředitelka


Vážení rodinní příslušníci, blízcí a přátelé klientek a klientů,

jelikož někteří návštěvníci našeho Domova opakovaně nerespektují pravidla návštěv a při pobytu v našem zařízení si sundavají respirátory a nejsou ochotni si je nandat ani poté, co je personál požádá, aby tak učinili, musím přistoupit k opětovné úpravě návštěv.

Od čtvrtka 03. 03. 2022 lze přicházet na návštěvu v pouze určených časech, a to vždy od 13.00 do 17.00 hodin v maximálním počtu 2 osob. Tato pravidla platí i pro soboty a neděle a jsou platná do odvolání. Stejně tak bych vás ráda požádala, abyste v našem zařízení, pokud možno nic nekonzumovali, a při té příležitosti si nesundavali respirátory.

Důvodem tohoto rozhodnutí je výskyt nákazy COVID-19 v Domově opětovně po návštěvě neukázněné rodiny. Návštěvy, které ohrožují svým chováním nejen své blízké, ale i ostatní klienty a personál, přispívají k zamezení pravidelných návštěv v našem Domově.

Děkuji za pochopení

Andrea Tajanovská, ředitelka


AKTUÁLNÍ PRAVIDLA NÁVŠTĚV

Od 16. prosince 2021 je opětovně možné navštěvovat klientky a klienty DS Pohoda.

S ohledem na aktuální vývoj nákazy a opatření vlády stanovuji tato pravidla návštěv:

  • Neočkované osoby musí prokázat, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem, zdravotnickým zařízením, zaměstnavatelem nebo praktickým lékařem nebo SMS zaslanou odběrovým místem a prokáže se občanským průkazem.
  • Prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZČR a od prvního pozitivního POC nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní, o tomto doloží doklad vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutí KHS a prokáže se občanským průkazem.
  • Předloží certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky dle očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dnů(případně první u jednodávkového schématu), přičemž nejeví příznaky onemocnění.
  • Klientky a klienti, kteří se budou vracet z vánoční návštěvy u svých blízkých budou po návratu do domova pro seniory absolvovat 2 antigenní testy, a to 3. a 7. den. Po tuto dobu jsou povinni používat respirátor třídy FFP2 nebo KN95 pokaždé, opustí-li svůj pokoj.
  • Tato pravidla jsou stanovena bez ohledu na čas, který klientka či klient stráví mimo domov pro seniory.
  • Navštěvující osoba vyplní a podepíše čestné prohlášení na recepci, že nejeví známky nemoci a nebyla v kontaktu s pozitivní osobou. Respirátor si musí přinést návštěva vlastní, který při vstupu na návštěvu vybalí z originálního obalu a umožní recepční kontrolu čistoty respirátoru. Po celou dobu návštěva používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95. Nepovolujeme jinou ochranu dýchacích cest, např. klasické roušky, nanoroušky nebo textilní roušky.
  • Návštěvy netestujeme, samotesty návštěv neuznáváme.

NÁVŠTĚVNÍ DOBA JE DENNĚ OD 13.00 – 16.30 HODIN

NÁVŠTĚVA MŮŽE TRVAT DO 30 MINUT

K JEDNOMU KLIENTOVI MOHOU V JEDEN ČAS PŘIJÍT NA NÁVŠTĚVU MAXIMÁLNĚ 2 OSOBY

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v Jihočeském kraji a s ohledem na nutnost zajistit vysokou míru bezpečí pro klientky a klienty žádáme rodiny o shovívavost, absolvování všech procedur, které nám byly uloženy vládou a ústředními orgány státní správy. Cílem nás všech je umožnit setkání rodin a zároveň ochránit klientky a klienty před nákazou a rovněž zachovat práceschopný personál. Pro příchod do zařízení je nutno využívat hlavní vchod a recepci. Zde se návštěvy mile rád ujme personál. Prosíme návštěvy, aby neobcházely stanovená pravidla. Pakliže návštěva nesouhlasí s výše uvedeným režimem návštěv, musí vyčkat na úplné uvolnění návštěv vládou a orgány veřejné správy. Do budovy nebude vpuštěna.

Děkuji za pochopení, spolupráci a přeji hezké chvíle s Vašimi blízkými v DS Pohoda.

Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS., ředitelka


Pravidla návštěv Domova pro seniory dětmi

Děti do pěti let věku musejí mít po dobu návštěvy na obličeji roušku nebo respirátor.

Děti starší 5 let věku musejí mít mimo výše uvedené ochrany dýchacích cest potvrzení o očkování nebo platný test či potvrzení o prodělání nemoci Covid 19.

V případě návštěvy Domova musejí být děti bez příznaků respiračních onemocnění, teplot a podobně.