Tato sekce webových stránek slouží ke zveřejňování aktuálních informací či událostí za Domov pro seniory Pohoda. Chcete-li vidět aktuální fotografie a dozvědět se více o tom, co se u nás děje, vstupte do sekce POHODA na FB.


 


Vážení rodinní příslušníci, blízcí, opatrovníci klientek a klientů,

v září roku 2022 proběhne další mimořádná valorizace důchodů vysoké inflace. Česká správa sociálního zabezpečení bude v polovině srpna roku 2022 bezplatně rozesílat přehledy „důchodového konta“. Tímto Vás žádáme, abyste nám tyto dokumenty neprodleně poskytli k rukám sociálních pracovnic, které je potřebují k nutnému zadání do softwarových programů a vypočtení správných úhrad a následně celkového vyúčtování za poskytovanou sociální službu domov pro seniory. Dokumenty můžete zasílat poštou na adresu domova pro seniory. popř. přinést do kanceláře sociálních pracovnic, které si opatří kopii. Více informací najdete zde

Hezký den

11.8.2022


Vážení rodinní příslušníci, blízcí a přátelé klientek a klientů,

vzhledem k doporučení Krajské hygienické stanice zavádíme v našem Domově povinnost nošení respirátorů (třída FFP2)
ve vnitřních prostorách zařízení. Žádáme návštěvy, aby si je ponechávaly na ústech po celou dobu návštěvy.

Děkujeme za pochopení a respekt k našim opatřením.


Domov pro seniory Pohoda vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální pracovnice v sociální službě domov pro seniory. Více informací najdete zde.


Vážení přátelé,

od úterý 15. 03. 2022 jsou návštěvy v Domově pro seniory Pohoda možné kdykoli bez jakýchkoliv omezení, avšak vždy s respirátorem. Prosíme návštěvníky, aby striktně dodržovali nošení respirátorů a po dobu návštěvy je nesundávali. I nadále platí zákaz návštěv v infekčních pokojích, tedy v těch, ve kterých žijí COVID pozitivní obyvatelé. 

Přejeme, abyste si v bezpečí a sounáležitosti s pravidly užili návštěvy vašich blízkých.

Andrea Tajanovská

  1. 3. 2022

Vážení rodinní příslušníci, blízcí a přátelé klientek a klientů,

z důvodů opětovného rozšíření nákazy COVID-19 jsme nuceni uzavřít pro návštěvy celé první patro v Domově. Balíčky pro vaše blízké lze stále donášet do recepce Domova, rádi jim je předáme.

Děkujeme za pochopení

Andrea Tajanovská, ředitelka


Vážení přátelé,

v souladu s platnou vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách došlo k úpravě úhrad za vybrané úkony obou sociálních služeb, tedy jak pečovatelské služby, tak i domova pro seniory. Rodinné příslušníky i opatrovníky jsme o změně úhrad informovali prostřednictvím e-mailu nebo dopisu zaslaného prostřednictvím České pošty. Klientky a klienty jsme informovali prostřednictvím rozhlasu v našem Domově. Také jsme jim informace vyvěsili na nástěnky na jednotlivých oddělení a připravili pro ně dodatky ke smlouvě. O změnách s nimi budou hovořit také sociální pracovnice při podpisu dodatků ke smlouvě. Úprava úhrad nabývá platnosti od 1. dubna 2022. Výši úhrad za obě služby najdete v sekci Dokumenty ke stažení, kde jsou vloženy za každou sociální službou pod názvem Výše úhrad PS (pečovatelská služba) a Výše úhrad DS (domov pro seniory).

Případné dotazy vám rádi zodpovíme.

Andrea Tajanovská, ředitelka


Vážení rodinní příslušníci, blízcí a přátelé klientek a klientů,

jelikož někteří návštěvníci našeho Domova opakovaně nerespektují pravidla návštěv a při pobytu v našem zařízení si sundavají respirátory a nejsou ochotni si je nandat ani poté, co je personál požádá, aby tak učinili, musím přistoupit k opětovné úpravě návštěv.

Od čtvrtka 03. 03. 2022 lze přicházet na návštěvu v pouze určených časech, a to vždy od 13.00 do 17.00 hodin v maximálním počtu 2 osob. Tato pravidla platí i pro soboty a neděle a jsou platná do odvolání. Stejně tak bych vás ráda požádala, abyste v našem zařízení, pokud možno nic nekonzumovali, a při té příležitosti si nesundavali respirátory.

Důvodem tohoto rozhodnutí je výskyt nákazy COVID-19 v Domově opětovně po návštěvě neukázněné rodiny. Návštěvy, které ohrožují svým chováním nejen své blízké, ale i ostatní klienty a personál, přispívají k zamezení pravidelných návštěv v našem Domově.

Děkuji za pochopení

Andrea Tajanovská, ředitelka


AKTUÁLNÍ PRAVIDLA NÁVŠTĚV

Od 16. prosince 2021 je opětovně možné navštěvovat klientky a klienty DS Pohoda.

S ohledem na aktuální vývoj nákazy a opatření vlády stanovuji tato pravidla návštěv:

  • Neočkované osoby musí prokázat, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem, zdravotnickým zařízením, zaměstnavatelem nebo praktickým lékařem nebo SMS zaslanou odběrovým místem a prokáže se občanským průkazem.
  • Prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZČR a od prvního pozitivního POC nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní, o tomto doloží doklad vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutí KHS a prokáže se občanským průkazem.
  • Předloží certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky dle očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dnů(případně první u jednodávkového schématu), přičemž nejeví příznaky onemocnění.
  • Klientky a klienti, kteří se budou vracet z vánoční návštěvy u svých blízkých budou po návratu do domova pro seniory absolvovat 2 antigenní testy, a to 3. a 7. den. Po tuto dobu jsou povinni používat respirátor třídy FFP2 nebo KN95 pokaždé, opustí-li svůj pokoj.
  • Tato pravidla jsou stanovena bez ohledu na čas, který klientka či klient stráví mimo domov pro seniory.
  • Navštěvující osoba vyplní a podepíše čestné prohlášení na recepci, že nejeví známky nemoci a nebyla v kontaktu s pozitivní osobou. Respirátor si musí přinést návštěva vlastní, který při vstupu na návštěvu vybalí z originálního obalu a umožní recepční kontrolu čistoty respirátoru. Po celou dobu návštěva používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95. Nepovolujeme jinou ochranu dýchacích cest, např. klasické roušky, nanoroušky nebo textilní roušky.
  • Návštěvy netestujeme, samotesty návštěv neuznáváme.

NÁVŠTĚVNÍ DOBA JE DENNĚ OD 13.00 – 16.30 HODIN

NÁVŠTĚVA MŮŽE TRVAT DO 30 MINUT

K JEDNOMU KLIENTOVI MOHOU V JEDEN ČAS PŘIJÍT NA NÁVŠTĚVU MAXIMÁLNĚ 2 OSOBY

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v Jihočeském kraji a s ohledem na nutnost zajistit vysokou míru bezpečí pro klientky a klienty žádáme rodiny o shovívavost, absolvování všech procedur, které nám byly uloženy vládou a ústředními orgány státní správy. Cílem nás všech je umožnit setkání rodin a zároveň ochránit klientky a klienty před nákazou a rovněž zachovat práceschopný personál. Pro příchod do zařízení je nutno využívat hlavní vchod a recepci. Zde se návštěvy mile rád ujme personál. Prosíme návštěvy, aby neobcházely stanovená pravidla. Pakliže návštěva nesouhlasí s výše uvedeným režimem návštěv, musí vyčkat na úplné uvolnění návštěv vládou a orgány veřejné správy. Do budovy nebude vpuštěna.

Děkuji za pochopení, spolupráci a přeji hezké chvíle s Vašimi blízkými v DS Pohoda.

Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS., ředitelka


Pravidla návštěv Domova pro seniory dětmi

Děti do pěti let věku musejí mít po dobu návštěvy na obličeji roušku nebo respirátor.

Děti starší 5 let věku musejí mít mimo výše uvedené ochrany dýchacích cest potvrzení o očkování nebo platný test či potvrzení o prodělání nemoci Covid 19.

V případě návštěvy Domova musejí být děti bez příznaků respiračních onemocnění, teplot a podobně.