Tato sekce webových stránek slouží ke zveřejňování aktuálních informací či událostí za Domov pro seniory Pohoda. Chcete-li vidět aktuální fotografie a dozvědět se více o tom, co se u nás děje, vstupte do sekce POHODA na FB.


AKTUÁLNÍ PRAVIDLA NÁVŠTĚV

Od 16. prosince 2021 je opětovně možné navštěvovat klientky a klienty DS Pohoda.
S ohledem na aktuální vývoj nákazy a opatření vlády stanovuji tato pravidla návštěv:
  • Neočkované osoby musí prokázat, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem, zdravotnickým zařízením, zaměstnavatelem nebo praktickým lékařem nebo SMS zaslanou odběrovým místem a prokáže se občanským průkazem.
  • Prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZČR a od prvního pozitivního POC nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní, o tomto doloží doklad vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutí KHS a prokáže se občanským průkazem.
  • Předloží certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky dle očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dnů(případně první u jednodávkového schématu), přičemž nejeví příznaky onemocnění.
  • Klientky a klienti, kteří se budou vracet z vánoční návštěvy u svých blízkých budou po návratu do domova pro seniory absolvovat 2 antigenní testy, a to 3. a 7. den. Po tuto dobu jsou povinni používat respirátor třídy FFP2 nebo KN95 pokaždé, opustí-li svůj pokoj.
  • Tato pravidla jsou stanovena bez ohledu na čas, který klientka či klient stráví mimo domov pro seniory.
  • Navštěvující osoba vyplní a podepíše čestné prohlášení na recepci, že nejeví známky nemoci a nebyla v kontaktu s pozitivní osobou. Respirátor si musí přinést návštěva vlastní, který při vstupu na návštěvu vybalí z originálního obalu a umožní recepční kontrolu čistoty respirátoru. Po celou dobu návštěva používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95. Nepovolujeme jinou ochranu dýchacích cest, např. klasické roušky, nanoroušky nebo textilní roušky.
  • Návštěvy netestujeme, samotesty návštěv neuznáváme.

NÁVŠTĚVNÍ DOBA JE DENNĚ OD 13.00 – 16.30 HODIN

NÁVŠTĚVA MŮŽE TRVAT DO 30 MINUT

K JEDNOMU KLIENTOVI MOHOU V JEDEN ČAS PŘIJÍT NA NÁVŠTĚVU MAXIMÁLNĚ 2 OSOBY

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v Jihočeském kraji a s ohledem na nutnost zajistit vysokou míru bezpečí pro klientky a klienty žádáme rodiny o shovívavost, absolvování všech procedur, které nám byly uloženy vládou a ústředními orgány státní správy. Cílem nás všech je umožnit setkání rodin a zároveň ochránit klientky a klienty před nákazou a rovněž zachovat práceschopný personál. Pro příchod do zařízení je nutno využívat hlavní vchod a recepci. Zde se návštěvy mile rád ujme personál. Prosíme návštěvy, aby neobcházely stanovená pravidla. Pakliže návštěva nesouhlasí s výše uvedeným režimem návštěv, musí vyčkat na úplné uvolnění návštěv vládou a orgány veřejné správy. Do budovy nebude vpuštěna.

 

Děkuji za pochopení, spolupráci a přeji hezké chvíle s Vašimi blízkými v DS Pohoda.

 

Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS., ředitelka