Zpracování a ochrana osobních údajů v Domově pro seniory Pohoda

Domov pro seniory Pohoda v Netolicích zpracovává osobní, citlivé a jiné údaje svých klientů a zaměstnanců dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Zpracování těchto údajů se týká obou registrovaných služeb, tedy Domova pro seniory Pohoda a Terénní pečovatelské služby. Osobní údaje jsou Domovem pro seniory Pohoda zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou.

 

Osobní, citlivé a jiné údaje jsou zpracovávány z důvodů:

 • žádosti o poskytnutí sociální služby
 • poskytování sociální služby
 • poskytování zdravotně-ošetřovatelské péče
 • evidence zájemců o zaměstnání a výběrového řízení
 • pracovně-právní a mzdové agendy
 • statistického vykazování poskytovaných služeb
 • prezentace poskytovaných služeb
 • vedení účetnictví Domova pro seniory Pohoda
 • žádostí a dotací různých projektů
 • smluv a objednávek externích služeb
 • ochrany osob a majetku

 

Domov pro seniory Pohoda zpracovává osobní údaje svých klientů v rozsahu:

 • jméno a příjmení
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa, na které se klient zdržuje
 • datum a místo narození
 • rodné číslo
 • druh a číslo osobního dokladu
 • zdravotní pojišťovnu
 • informace o ustanovení podpůrného opatření, je-li přiznáno např. opatrovnictví
 • kontakt na kontaktní osobu

Základní údaje je klient povinen uvést. Poskytnutí základních údajů klientem a jejich zpracovávání Domovem pro seniory Pohoda je podmínkou pro zpracování služeb.

 

Další nepovinné údaje zpracovávané Domovem pro seniory Pohoda jsou:

 • druh a výše důchodu
 • nepojistné sociální dávky
 • údaje pro tvorbu biografické anamnézy

 

Uchování osobních údajů

Oprávnění získávat osobní údaje dává poskytovatelům sociálních služeb zákon č. 108/2006 Sb. v platném znění, který stanovuje povinnost uzavírat s klienty písemnou smlouvu o poskytování sociální služby. Na základě zvláštní smlouvy je poskytovatel oprávněn poskytovat zdravotní služby v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a zákona č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci. Domov pro seniory Pohoda shromažďuje pouze údaje nezbytné pro poskytování kvalitních a odborných služeb. Shromažďujeme osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním sociální služby a zdravotní péče. Pracovníci mají k údajům takový přístup, aby je mohli efektivně využívat, a jsou poučeni o pravidlech zacházení s osobními a citlivými údaji klientů, která jsou povinni dodržovat. Každý pracovník má povinnost zachovávat mlčenlivost. Poskytovatel má zaveden takový systém, aby údaje shromažďované o klientech (v písemné i elektronické formě) nemohly být zneužity. Klient má možnost kdykoli do svého osobního spisu nahlédnout a nechat si z něj pořídit kopie.

Uvedené údaje jsou uchovány po dobu poskytování sociální služby nebo do odvolání daného souhlasu. Po ukončení poskytování sociální služby jsou údaje uchovány dle spisového a skartačního řádu Domova pro seniory Pohoda.

 

Práva klientů v souvislosti s ochranou osobních údajů

Klient Domova pro seniory Pohoda má právo:

 • na přístup k osobním údajům
 • na kopii osobních údajů
 • na opravu osobních údajů
 • na omezení zpracování osobních údajů
 • na výmaz osobních údajů
 • právo vznést námitku
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů)

 

Kamerový systém

Vstupy do areálu Domova pro seniory Pohoda jsou z důvodu ochrany osob a majetku sledovány kamerovým systémem. Snímané prostory jsou zřetelně označeny piktogramem. Vstupem do Domova pro seniory Pohoda berou všechny osoby na vědomí, že jejich pohyb může být monitorován.