POSLÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY POHODA

Respekt ke stáří a životnímu příběhu klientek a klientů, o které se v Domově pro seniory Pohoda Netolice staráme, je nepostradatelnou součástí naší práce. Jsme přesvědčeni, že si zaslouží podporu, pomoc či péči, pakliže ji potřebují. Proto je naším posláním být jim nápomocni, pokud se nemohou zčásti či zcela podílet na péči o sebe sama. Činíme tak prostřednictvím kvalitních sociálních služeb, které poskytujeme se zájmem podílet se na osobní spokojenosti a kvalitě života našich klientek a klientů v období nemoci, stáří nebo jiné nepříznivé sociální situace. Víme, že jsou pro ně nedůležitější především dobré vztahy s rodinou a jejich osobní autonomie. Proto jsme partnery nejen těm, kterým poskytujeme pečovatelskou službu nebo žijí v Domově pro seniory, ale i jejich rodinám a blízkým osobám. V Domově utváříme takové zázemí, které klientkám a klientům co nejvíce nahrazuje domácí prostředí, ve kterém se cítí dobře. Je pro nás důležité být součástí místní občanské společnosti a být dobrým zaměstnavatelem. Řídíme se Etickým kodexem (Etický kodex DS Pohoda, Etický kodex PSSP zaměstnanců) Domova pro seniory Pohoda a držíme se motta: V pohodě v Pohodě.  

logu Domova pro seniory POHODA stojí místo prvního písmena O pomyslná postava, která symbolizuje každého konkrétního člověka, o kterého se staráme a kterému poskytujeme terénní nebo pobytovou formu sociální služby. Pevný základ, na kterém písmeno stojí, má svojí symboliku. Jde o pomyslnou 3P pyramidu – Podpora, Pomoc a Péče, což značípřístup, který zcela respektuje autonomii klientek a klientů jak pečovatelské služby, tak i domova pro seniory.  

Autonomii klientek a klientů chápeme především jako jejich právo na volbu, možnost rozhodovat o svém životě a mít nad ním kontrolu. To vše s respektem a ohledem k jejich zdravotnímu stavu a aktuálnímu psychickému i fyzickému rozpoložení. Podporujeme je, pomáháme jim a pečujeme o ně především v:

  • uspokojování biologických, psychických, sociálních a spirituálních potřeb,
  • naplňování jejich přání a osobních cílů,
  • respektování jejich osoby, očekávání, životního příběhu, rolí a hodnot,
  • dostupnosti služby, poskytování srozumitelných informací a stanovených pravidel,
  • osobní spokojenosti, pocitu bezpečí a jistoty, profesionálního přístupu, slušného a adekvátního jednání.